„Teren przy Urzędzie Gminy”, Lyski ul. Dworcowa 1 A      

 1. Administratorem terenu przy ul. Dworcowa 1 A w Lyskach jest Wójt Gminy Lyski, teren jest ogólnodostępny.
 2. Osoby przebywające na terenie przy Urzędzie Gminy Lyski zobowiązane są  do zachowania porządku i spokoju.
 3. Dzieci do 7 lat pozostają pod opieką osób dorosłych (opiekunów).
 4. Na przedmiotowym terenie zakazuje się :
     - Niszczenia zieleni,
     - Jazdy wszelkimi pojazdami, za wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych posiadających specjalne zezwolenia,
     - Zanieczyszczenia, zaśmiecania i dewastowania terenu,
     - Niszczenia sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie obiektu stanowiących jego wyposażenie  i zabezpieczenie,
     - Zastawiania dojść do instalacji i środków przeciw pożarowych,
     - Wnoszenia alkoholu i środków psychotropowych,
     - Używania otwartego ognia,
     - Zachowań sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społeczno – kulturalnymi lub naruszającymi obowiązujące przepisy prawa.
 1. Za wypadki i szkody poniesione przez korzystających z terenu oraz za pozostawione przedmioty, właściciel tj. Gmina Lyski nie ponosi odpowiedzialności .
 2. Osoby niszczące lub dewastujące sprzęt lub urządzenia terenu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody .
 3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą zmuszone do opuszczenia podmiotowego terenu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drodze postępowania w sprawach wykroczeń.
 4. Szczegółowe obowiązki i zasady bezpieczeństwa określają przepisy prawa.
 5. Skargi i wnioski należy zgłaszać u gospodarza terenu, tj. Wójta Gminy Lyski.

LYSKI ROCK FESTIVAL
44-295 Lyski, ul. Dworcowa 1a
Plac przy Urzędzie Gminy Lyski

Przydatne linki