regulamin

 • REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

  REGULAMIN

  Impreza masowa: LYSKI ROCK FESTIVAL, 30.08/31.08.2024 r.,

  w plenerze na terenie przy Urzędzie Gminy Lyski ul. Dworcowa 1 A

   

  Organizatorem imprezy masowej jest: Sylwia Stempniak

  ROCK-ART 44-200 Rybnik ul. Opalowa 9

   

  • Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1870 ze zm. dalej jako „ustawa").

   

  1. Na imprezę masową mogą wejść i przebywać na terenie  przeznaczonym dla publiczności, wyłącznie osoby, które posiadają przy sobie ważny bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na imprezę oraz dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem.
  2. Po wyjściu z terenu imprezy masowej, bilet, zaproszenie, traci ważność. Bilet, zaproszenie upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy masowej.
  3. Osoby do 10-go roku życia mają wstęp bezpłatny pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej bilet wstępu na LYSKI ROCK FESTIVAL lub zaproszenie..
  4. Osoba wchodząca na teren imprezy masowej jest zobowiązana bez wezwania okazać służbie porządkowej lub informacyjnej bilet wstępu, zaproszenie.
  5. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu. Wejście na teren imprezy masowej, oznacza ich bezwarunkową akceptację.
  6. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń wydawanych przez pracowników Służby porządkowej i informacyjnej.
  7. Służba porządkowa i informacyjna ma prawo legitymowania, przeglądania odzieży i bagażu oraz stosowania technicznych urządzeń wykrywających.
  8. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być w stanie wolnym.
  9. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące:
  • broni wszelkiego rodzaju,
  • przedmiotów niebezpiecznych które mogą być użyte jako broń lub pociski,
  • materiałów wybuchowych,
  • wyrobów pirotechnicznych,
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • opakowań szklanych.

  W przypadku wnoszenia na imprezę masową w/w przedmiotów, zostaną one odebrane przez służbę porządkową i uznane za odpady – przekazane do utylizacji, a gdy będą to materiały niebezpieczne to osoby je posiadające zostaną przekazane Policji razem z tymi przedmiotami.

  1. Zabrania się wprowadzania zwierząt na imprezę masową.
  2. W czasie trwania imprezy masowej, osoby w niej uczestniczące są zobowiązanie posiadać przy sobie dokument umożliwiający potwierdzenie ich tożsamości.
  3. Ponadto zakazuje się:
  • rejestracji dźwięku i obrazu podczas trwania koncertów,
  • wchodzenia i przechodzenia przez budowle i urządzenia przeznaczone do powszechnego użytku, urządzenia oświetleniowe, pomosty, drzewa, maszty oraz na obszary, które nie są dopuszczone dla osób postronnych np. miejsca ogrodzone, scena, pomieszczenia techniczne, służbowe, garderoby itp.
  • rzucania wszelkimi przedmiotami,
  • rozniecania ognia, zapalania środków pirotechnicznych,
  • zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez Policję, Służby porządkowe i informacyjne,
  • wywieszania flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych,
  • przebywania na obiekcie pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych,
  • używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania innych uczestników imprezy masowej.
  1. Zabrania się sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek pieniężnych.
  2. Dla parkowanie pojazdów mechanicznych uczestników imprezy jest wyznaczony parking przy ul. Dworcowej i Rybnickiej.
  3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu trwającej imprezy i podlegają odpowiedzialności karno–administracyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa z późniejszymi zmianami.
  4. Wypadki i szkody należy natychmiast zgłosić Organizatorowi imprezy.
  5. Regulamin imprezy masowej udostępniony jest:

  - przy bramach wejściowych na teren imprezy masowej,

  - na oficjalnej stronie internetowej: www.lyskirockfestival.pl

   
   

LYSKI ROCK FESTIVAL
44-295 Lyski, ul. Dworcowa 1a
Plac przy Urzędzie Gminy Lyski

Przydatne linki