REGULAMIN

Impreza masowa: LYSKI ROCK FESTIVAL, 30.08/31.08.2019 r.,

w plenerze na terenie przy Urzędzie Gminy Lyski ul. Dworcowa 1 A

 

Organizatorem imprezy masowej jest: Sylwia Stempniak

ROCK-ART 44-200 Rybnik ul. Opalowa 9

 

 • Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1870 ze zm. dalej jako „ustawa”).

 

 1. Na imprezę masową mogą wejść i przebywać na terenie  przeznaczonym dla publiczności, wyłącznie osoby, które posiadają przy sobie ważny bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na imprezę oraz dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem.
 2. Po wyjściu z terenu imprezy masowej, bilet, zaproszenie, traci ważność. Bilet, zaproszenie upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy masowej.
 3. Osoby do 13-go roku życia mają wstęp bezpłatny pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej bilet wstępu na LYSKI ROCK FESTIVAL lub zaproszenie..
 4. Osoba wchodząca na teren imprezy masowej jest zobowiązana bez wezwania okazać służbie porządkowej lub informacyjnej bilet wstępu, zaproszenie.
 5. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu. Wejście na teren imprezy masowej, oznacza ich bezwarunkową akceptację.
 6. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń wydawanych przez pracowników Służby porządkowej i informacyjnej.
 7. Służba porządkowa i informacyjna ma prawo legitymowania, przeglądania odzieży i bagażu oraz stosowania technicznych urządzeń wykrywających.
 8. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być w stanie wolnym.
 9. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące:
 • broni wszelkiego rodzaju,
 • przedmiotów niebezpiecznych które mogą być użyte jako broń lub pociski,
 • materiałów wybuchowych,
 • wyrobów pirotechnicznych,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • opakowań szklanych.

W przypadku wnoszenia na imprezę masową w/w przedmiotów, zostaną one odebrane przez służbę porządkową i uznane za odpady – przekazane do utylizacji, a gdy będą to materiały niebezpieczne to osoby je posiadające zostaną przekazane Policji razem z tymi przedmiotami.

 1. Zabrania się wprowadzania zwierząt na imprezę masową.
 2. W czasie trwania imprezy masowej, osoby w niej uczestniczące są zobowiązanie posiadać przy sobie dokument umożliwiający potwierdzenie ich tożsamości.
 3. Ponadto zakazuje się:
 • rejestracji dźwięku i obrazu podczas trwania koncertów,
 • wchodzenia i przechodzenia przez budowle i urządzenia przeznaczone do powszechnego użytku, urządzenia oświetleniowe, pomosty, drzewa, maszty oraz na obszary, które nie są dopuszczone dla osób postronnych np. miejsca ogrodzone, scena, pomieszczenia techniczne, służbowe, garderoby itp.
 • rzucania wszelkimi przedmiotami,
 • rozniecania ognia, zapalania środków pirotechnicznych,
 • zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez Policję, Służby porządkowe i informacyjne,
 • wywieszania flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych,
 • przebywania na obiekcie pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych,
 • używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania innych uczestników imprezy masowej.
 1. Zabrania się sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek pieniężnych.
 2. Dla parkowanie pojazdów mechanicznych uczestników imprezy jest wyznaczony parking przy ul. Dworcowej i Rybnickiej.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu trwającej imprezy i podlegają odpowiedzialności karno–administracyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa z późniejszymi zmianami.
 4. Wypadki i szkody należy natychmiast zgłosić Organizatorowi imprezy.
 5. Regulamin imprezy masowej udostępniony jest:

- przy bramach wejściowych na teren imprezy masowej,

- na oficjalnej stronie internetowej: www.lyskirockfestival.pl

Dzieci do 13 lat – wstęp bezpłatny.

Wstęp tylko pod opieką osoby dorosłej posiadającej bilet wstępu na Lyski Rock Festival

 

Przedsprzedaż internetowa.

01-31.07.2019 – 50 zł bilet normalny, 40 zł – bilet motocyklowy*.

ROCK-ART Stempniak Sylwia

44-200 Rybnik, ul. Opalowa 9

PKO BP  39 1020 2472 0000 6802 0484 0379

Bilety do odebrania w punkcie przy wejściu na teren festiwalu w dniu imprezy.

W tytule przelewu należy podać rodzaj biletu, ilość oraz dane osoby odbierającej bilet.

 

Przedsprzedaż w punktach sprzedaży oraz sprzedaż internetowa.

01-29.08.2019 – 60 zł bilet normalny, 45 zł – bilet motocyklowy *.

Punkty sprzedaży:

Rybnik: Celtic Pub Rynek 8

Rybnik: Hurtownia Muzyczna TAKT ul. Ogródki 12

Pszów: Kantor wymiany walut w MOK ul. Traugutta 1

Rydułtowy: Piwiarnia WARKA + Ogródek WARKA

Gaszowice:  Delikatesy Centrum ul. Rybnicka 11B

Lyski: PHU IRENA (sklep spożywczy) ul.Dworcowa

Żory: Ozi  Pub ul Moniuszki 9

Wodzisław Śląski : Club Amber Leszka 67      

Sieć sklepów Rondo music:

Rybnik: RONDO MUSIC ul. Wodzisławska 56

Zabrze: RONDO MUSIC Centrum Handlowe M1 (pasaż)

Racibórz: RONDO MUSIC ul. Bankowa 6

 

Sprzedaż w dniu koncertu:

30.08.2019 - 70 zł bilet normalny oraz 70 zł bilet motocyklowy*.
* cena biletu dotyczy tylko kierowcy motocykla

 

Kasa przy wejściu na teren imprezy

„Teren przy Urzędzie Gminy”, Lyski ul. Dworcowa 1 A      

 1. Administratorem terenu przy ul. Dworcowa 1 A w Lyskach jest Wójt Gminy Lyski, teren jest ogólnodostępny.
 2. Osoby przebywające na terenie przy Urzędzie Gminy Lyski zobowiązane są  do zachowania porządku i spokoju.
 3. Dzieci do 7 lat pozostają pod opieką osób dorosłych (opiekunów).
 4. Na przedmiotowym terenie zakazuje się :
     - Niszczenia zieleni,
     - Jazdy wszelkimi pojazdami, za wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych posiadających specjalne zezwolenia,
     - Zanieczyszczenia, zaśmiecania i dewastowania terenu,
     - Niszczenia sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie obiektu stanowiących jego wyposażenie  i zabezpieczenie,
     - Zastawiania dojść do instalacji i środków przeciw pożarowych,
     - Wnoszenia alkoholu i środków psychotropowych,
     - Używania otwartego ognia,
     - Zachowań sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społeczno – kulturalnymi lub naruszającymi obowiązujące przepisy prawa.
 1. Za wypadki i szkody poniesione przez korzystających z terenu oraz za pozostawione przedmioty, właściciel tj. Gmina Lyski nie ponosi odpowiedzialności .
 2. Osoby niszczące lub dewastujące sprzęt lub urządzenia terenu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody .
 3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą zmuszone do opuszczenia podmiotowego terenu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drodze postępowania w sprawach wykroczeń.
 4. Szczegółowe obowiązki i zasady bezpieczeństwa określają przepisy prawa.
 5. Skargi i wnioski należy zgłaszać u gospodarza terenu, tj. Wójta Gminy Lyski.

LYSKI ROCK FESTIVAL
44-295 Lyski, ul. Dworcowa 1a
Plac przy Urzędzie Gminy Lyski